Вести од долна Македонија:

Наше лево и грчко лево не е исто