Коментарите на сајтовите создадоа вакви гневни избирачки тела