Капиталистите го уништуваат капитализмот а еврото не може вака