Војната против тероризмот е највисок облик на колонијализам