Турците прекратија маркетинг буџети за американски медиуми