Пети Смит за нејзиниот колега и пријател

Едреникот со кој отплови Лу