Навлечени на опиум. Навлечени на опиум. Навлечени на опиум.