Владите ветуваат работи што не се под нивна контрола