Ппосле тоа, здравје:

Можеме да тераме до 115 години