Пораст на екстремната сиромаштија во земјата на изобилство