И покрај смртоносната промаја:

Македонците (уште само) здравјето ги служи