интервју со Душан Ковачевиќ

Овде животот не е важен, имаме ние и побитни проблеми