Душан Ковачевиќ:

Да се распише конкурс за некој пристоен окупатор да нè доведе во ред