Во доба на роботи, школите ги учат нашите деца да бидат излишни