Англиски крик против приватизациите во јавното здравство