Богатите плаќаат данок и тоа многу, ама на приход, не на богатство