Социјалните мрежи не го убиваат детството, туку прават детето да не може да порасне