Родови лингвистички разлики

Maжите знаат што значи „голем“