Чекајте бе другари, ние кога ќе дојдеме на ред да бидеме трауматизирани?