Психо-терапевт за опасностите од транс-идеологијата:

„Експериментираме со децата“