Борбата со ветерници завршува во сметката за струја