Применета етнологија (пак)

Како да претставиш „топол дом“ во различни култури