#етнологија

Каква е таа професија „корпоративен етнолог“?