Јапонскиот цар објавува научни статии и во осмата деценија