Прочистувачи на воздух, меѓу „треба“ и „сите имаат“