Најголемиот дел од нашата историја е историја на глупавост