Кога Господ делел донации за сиромашните прво си дал на себе?