62 центи од секој долар во американскиот буџет би требало да заврши кај војската