Нè очекува нерамноправност каква што човештвото не памeти