Кина на кафани има потрошено годишен БДП на Шведска