90% Грци веруваат дека нивната култура е супериорна