Некаде недостиг од џоистици, во Швајцарија ги фрлаат на терен