Интервју со тетка Вислава

Шимборска за работите за кои не може да се зборува со хумор