Нова книга за нашите маки

Што значи да се живее во папсано општество?