Не е лошо - полошо е

Планета на која наскоро нема да може да се живее