Набљудувачот и набљудуваните: кога наш истражувач ќе почне да се занимава со Твитер