206 мислители одговараат на прашањето

Kој научен концепт би требало да се промовира во 2017?