Часови по уметност на кои истовремено се слика и се „дува“