Случка со Каниџа кога уште немаа сите мобилни телефони