Г`з преку глава е во борбата за ЛШ во најјаките лиги