Трпе, исплачи се

Модерните мажи погрешно го разбираат стоицизмот