Семиологија/психологија

Кратка историја на „Да пукне!“