Стихови на вечерта

Ќе спијам (сакам што ноќта е жена)