Според последните 35 години, следните нема да бидат ни најмалку добри