По неговиот престој во Скопје

Жижек: „Во архитектурата е вистината“