За пациентот да биде и човек

Животните приказни како медицински податок