Најинтересните книги во 2016 бр. 4

„Излез десно: луѓето кои ја напуштиле левицата“