Циркусот со прскалката на новиот стадион во Албанија