За теоријата на страдањето и вистинските маки

Преписка помеѓу Жижек и Толоконикова од „Пуси рајот"