Kнижевна награда доделена на двајца за да нема „најдобар“